Algemene Voorwaarden SYTO International BV / SYTO Co-Packaging NL BV

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschappen;

SYTO International B.V. en SYTO Co-Packaging Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende in Culemborg aan de Erasmusweg 11, 4104 AL, Nederland.

SYTO Co-Packaging Polska Sp. z o.o., gevestigd en kantoorhoudende in Wolsztyn aan Berzyna 79, 64-200, Polen

SYTO Co-Packaging Wadowice Sp. z o.o., gevestigd en kantoorhoudende in Andrechów/Inwald aan ul. Wadowicka 172A, 34-120 Polen,

Deze algemene voorwaarden zijn voor de Nederlandse vestigingen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.      

In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:                                               

SYTO:         SYTO International B.V./ SYTO Co-Packaging Nederland B.V./                                                 SYTO Co-Packaging Polska Sp. z o.o./ SYTO Co-Packaging Wadowice Sp. z o.o.

Wederpartij:   Iedere partij die met SYTO een overeenkomst aangaat of is aangegaan dan wel om een offerte vraagt of wie door SYTO een offerte wordt toegestuurd.

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en aanbiedingen die door SYTO worden gedaan en voor alle overeenkomsten – van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd - die door SYTO met haar wederpartij worden gesloten.

1.2       SYTO wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij – zoals inkoopvoorwaarden – uitdrukkelijk van de hand.

1.3       Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien SYTO dat nadrukkelijke schriftelijk vermeldt of erkent.

1.4       Het is voor werknemers en hulppersoneel van SYTO uitsluitend mogelijk om voorwaarden te bedingen die afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden indien dat uitdrukkelijk voortvloeit uit de omschrijving van een volmacht die hen in schriftelijke vorm is verleend.

1.5       Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van SYTO, die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie SYTO de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.

1.6       De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten met/van SYTO.

Artikel 2: offertes

2.1       Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Niettemin heeft SYTO het recht om haar aanbod te herroepen zolang als de wederpartij het aanbod nog niet heeft aanvaard.

2.2       Bij een samengestelde offerte welke is opgenomen in een offerte bestaat geen verplichting voor SYTO tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen/diensten tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3       Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en goederen/diensten en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.4       Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes en overeenkomsten dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan.

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst en bevestiging

3.1       Indien en voor zover SYTO in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij binnen de genoemde termijn.

3.2       In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van SYTO.

3.3       Overeenkomsten welke tot stand zijn gebracht door bemiddeling van vertegenwoordigers/agenten van SYTO binden SYTO eerst nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.4       Indien de aanbiedingen en bevestigingen van orders zijn gebaseerd op informatie, tekeningen etc. die door of namens de wederpartij zijn aangeleverd, gaat SYTO ervan uit dat die informatie correct is.

3.5       Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende massa, technische specificaties en andere gegevens die deel uitmaken van brochures, catalogi, circulaires, kennisgevingen en prijslijsten die door of namens de wederpartij voorafgaande aan, bij of na het indienen van een offerte of aanbieding aan SYTO werden voorgelegd, worden geacht uitsluitend informatiewaarde te hebben. Gegevens die deel van de bovengenoemde documenten uitmaken zijn uitsluitend bindend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: prijzen

4.1       Tenzij anders vermeld in de bevestiging van een order, luiden alle prijzen die door SYTO worden genoemd in euro’s.

4.2       Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen van SYTO:

 • exclusief BTW;
 • op basis van door ons gehanteerde minimumhoeveelheden;
 • af magazijn;
 • exclusief in- en uitvoerrechten alsmede enige andere overheidheffing;
 • exclusief kosten van transport, op- en overslag;
 • exclusief kosten van verzekering;
 • exclusief milieuheffingen of –milieutoeslagen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd;
 • exclusief kosten van kwaliteitscontroles en andere belastingen en heffingen betreffende goederen en de diensten.

4.3       Indien één van de kostenbepalende factoren van een product/dienst wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, heeft SYTO het recht de overeengekomen         prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostenverhoging al dan niet    voorzienbaar was op het moment van aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming       van ter zake wettelijke voorschriften. Vindt de prijswijziging plaats binnen drie maanden na het     totstandkoming van de overeenkomst, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om de     overeenkomst te ontbinden.

4.4       Indien de overeengekomen werkzaamheden buiten de normale werktijden (tussen 08:00 uur en 18:00 uur op werkdagen) dienen te worden uitgevoerd, wordt de volgende extra vergoeding in rekening gebracht:

 • op werkdagen voor 24:00 uur - normaal tarief x 125%;
 • op werkdagen na 24:00 uur
 • op zaterdagen ‑ normaal tarief x 150%
 • op zondagen en tijdens vakanties - normaal tarief x 200%. 

Artikel 5: plaats, wijze van levering en voorwaarden

5.1       De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging) op de dag waarop de wederpartij SYTO voor het eerst schriftelijk aanspreekt op de levering op een bepaalde datum. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de wederpartij SYTO alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en de eventueel te verwerken goederen ter beschikking heeft gesteld.

5.2       De door SYTO opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van de redelijkheid en billijkheid van de wederpartij niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de wederpartij de overeenkomst dan vloeit daaruit voor SYTO geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door de wederpartij ter zake geleden.

5.3       Alvorens de wederpartij tot ontbinding als genoemd in artikel 5.2 kan overgaan, dient SYTO bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient SYTO een termijn van 14 dagen te worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

5.4       SYTO bepaalt de wijze waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd. Een en ander tenzij nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

5.5       SYTO kan derden inschakelen bij de nakoming van haar verplichtingen volgend uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst.

5.6       Tenzij anders schriftelijk bepaald, geldt dat in het geval van een uitbreiding/wijziging van de omvang van werkzaamheden of bij het opdracht geven tot extra werkzaamheden na de totstandkoming van de overeenkomst, de termijn voor de uitvoering van de order zal worden verlengd en door SYTO zal worden vastgesteld.

5.7       Elke gedeeltelijke uitvoering van een order, welke zal worden geïnterpreteerd als levering of gedeeltelijke vervulling van de order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In dat geval zal gedeeltelijke nakoming als een afzonderlijke transactie worden geïnterpreteerd. Alsdan zal betaling geschieden conform het bepaalde in artikel 8.

5.8       SYTO kan de extra werkzaamheden factureren, waarbij geldt dat onder extra werkzaamheden worden verstaan alle prestaties die door SYTO worden verricht op verzoek van of met toestemming van de wederpartij welke de prestaties die in de overeenkomst staan omschreven te boven gaan. Indien de vervulling van de overeenkomst zonder extra verrichtingen, niet gespecificeerd door de wederpartij, onmogelijk blijkt, kan SYTO de wederpartij verzoeken een schriftelijk verzoek te doen uitgaan tot het verrichten van extra noodzakelijke werkzaamheden. SYTO heeft het recht om meer werkzaamheden uit te voeren dan in de schriftelijke order of bevestiging van de order staat vermeld, doch kan deze werkzaamheden uitsluitend factureren met de schriftelijke toestemming van de wederpartij.

5.9       Plaats van aflevering is de locatie van SYTO waar de werkzaamheden zijn/worden uitgevoerd, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

5.10     Indien de wederpartij vóór levering kenbaar maakt de goederen op een andere dan op de overeengekomen plaats te willen ontvangen, dan zal SYTO hieraan voldoen voor zover dit redelijkerwijs van SYTO verlangd kan worden. Indien het door SYTO voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich meebrengt, is de wederpartij gehouden SYTO die extra kosten te vergoeden.

5.11     SYTO kan op elk moment eisen dat een financiële zekerheid wordt gesteld. Indien de wederpartij niet binnen 10 dagen na ontvangst van een dusdanig verzoek een financiële zekerheid als voornoemd heeft gesteld, heeft SYTO het recht om de nakoming van zijn contractuele verplichtingen zonder enige consequenties op te schorten.

Artikel 6: vervoer

6.1       Indien SYTO voor het vervoer van voor de wederpartij bestemde zaken zorgdraagt, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij op een door SYTO te bepalen wijze.

6.2       Tenzij het vervoer geschiet met eigen vervoer zijn de goederen tijdens het vervoer niet verzekerd. De wederpartij dient hiervoor zelf zorg te dragen.

6.3      Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de door de wederpartij aangegeven plaats dan zullen de in verband daarmee te maken extra kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

6.4       Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat de goederen bezorgt. De wederpartij is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen. De wederpartij draagt samen met SYTO zorg voor het lossen van de goederen. Blijft de wederpartij hiermee in gebreke dan komen de daarvoor door SYTO te maken extra kosten voor rekening van de wederpartij zelf.

Artikel 7: opslag

7.1       SYTO kan met de wederpartij overeenkomen dat zij de goederen voor rekening en risico van de wederpartij in haar eigen magazijn opslaat. Uitgangspunt daarbij zal steeds zijn dat SYTO gerechtigd is de opgeslagen goederen direct en volledig te factureren. De wederpartij kan over deze goederen op afroep beschikken.

7.2       Indien de voor de wederpartij bestemde goederen niet door SYTO kunnen worden afgeleverd op het overeengekomen tijdstip en/of overeengekomen plaats, dan zal SYTO de goederen voor risico van de wederpartij opslaan. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: betalingsvoorwaarden

8.1       Betaling zal steeds dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting, opschorting of beroep op compensatie, ten kantore van SYTO of door overschrijving op de op de factuur aangegeven bank- of postbankrekening van SYTO.

8.2       SYTO zal steeds gerechtigd zijn bij uitvoering van de overeenkomst te besluiten goederen uitsluitend onder rembours te leveren, dan wel gedeeltelijk betaling vooraf te verlangen.

8.3       Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

8.4       Vanaf dat moment zal de zogenaamde wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover SYTO door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.

8.5       Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door SYTO is gewezen op de te late betaling en Syto de wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Syto gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,=
 • 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

SYTO kan ten voordele van de wederpartij afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8.6       Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de wederpartij aan zijn verplichtingen tot betaling geeft SYTO het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst van haar kant op te schorten totdat door de wederpartij aan deze verplichting is voldaan. Naar keuze van SYTO heeft zij het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet-uitvoering van de overeenkomst.

8.7       Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: industriële eigendom

9.1       Alle rechten op offertes en aanbiedingen die door SYTO worden gedaan, orderbevestigingen, berekeningen, patronen, projecten, (technische en andere), tekeningen, plannen, gegevens en gegevensreeksen komen toe aan SYTO of aan de auteur(s) ervan.

9.2       Documenten of gegevens (gegevensreeksen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SYTO of van de auteur ervan in geen enkele vorm aan derden ter beschikking worden gesteld, ter beschikking worden achtergelaten of op welke andere wijze dan ook worden gepubliceerd of verveelvoudigd.

9.3       Na vervulling van de order of de eerdere beëindiging van het contract, dienen alle documenten en gegevens (gegevensreeksen) genoemd in lid 1 van dit artikel volledig en zonder enige schade aan SYTO te worden geretourneerd.

9.4       In geval van schending van de bepalingen van dit artikel dient de wederpartij voor elke overtreding een contractuele boete ten bedrage van 5.000,-- euro te betalen. SYTO kan eveneens een schadeloosstelling vorderen boven het bedrag van de vastgestelde contractuele boete.

9.5       De wederpartij vrijwaart SYTO voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien SYTO op verzoek van de wederpartij een bepaald beeld, tekening, model of bepaalde vormgeving heeft gebruikt.

9.6       Indien de wederpartij SYTO, stoffen, materialen e.d. ter beschikking stelt ter uitvoering van de overeenkomst, dan vrijwaart de wederpartij SYTO uitdrukkelijk tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten uit octrooien, merken of modellen.

Artikel 10: reclames

10.1     De wederpartij dient de geleverde goederen bij aflevering –of zo spoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

10.2     Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aangetekend met bericht van ontvangst aan SYTO kenbaar te worden gemaakt.

10.3     Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door de wederpartij op de eventuele vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt.

10.4     Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief en/of reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde goederen, verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat de wederpartij de geleverde goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

10.5     Het enkele feit dat SYTO een reclame in onderzoek neemt, impliceert niet automatisch dat SYTO de aansprakelijkheid ter zake erkent.

10.6     Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door de wederpartij afgekeurde goederen identiek zijn.

10.7     De goederen waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging en/of keuring voor SYTO beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd, tenzij SYTO de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders bericht. Indien het beschikbaar houden van de goederen onmogelijk is dient de wederpartij middels beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast te leggen.

10.8     Indien de klachten een deel van de geleverde goederen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijs niet als bruikbaar is te beschouwen.

10.9     Indien een klacht ten aanzien van een geleverd goed gerechtvaardigd is, zal SYTO tot niet meer gehouden zijn dan voor het voor haar rekening – indien mogelijk – vervangen van het afgekeurde goed, dan wel (naar keuze van SYTO) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van het afgekeurde goed.

10.10   De wederpartij zal het afgekeurde goed aan SYTO retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming van SYTO en onder door SYTO te bepalen voorwaarden.

10.11   Elke aanspraak van de wederpartij vervalt nadat hij het goed in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij de wederpartij aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan SYTO kenbaar te maken.

10.12   De reclametermijn op door SYTO verzonden facturen bedraagt acht dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met SYTO correct weer te geven.

10.13   Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door SYTO in behandeling genomen.

10.14   SYTO is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of te onderzoeken indien de wederpartij niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens SYTO is nagekomen en ook niet in het geval dat de wederpartij en/of derden al dan niet op last van de wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SYTO, enige wijziging of reparatie aan de door SYTO geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

10.15   Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens SYTO bestaande verplichtingen over te gaan.

Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1     Indien SYTO aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid als volgt geregeld:

 • SYTO is enkel aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SYTO of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • De aansprakelijkheid van SYTO is overigens beperkt tot het bedrag van de betreffende transactie.
 • Mocht echter naar eisen van redelijkheid en billijkheid de aansprakelijkheid van SYTO tot het vergoeden van het bedrag van de transactie te gering zijn in verhouding met de door de wederpartij gelden schade, dan is de aansprakelijkheid van SYTO beperkt tot maximaal 125 % van het bedrag van de onderhavige transactie.
 • Gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze een bedrag beloopt hoger dan waartoe SYTO, op grond van het bovenstaande, aansprakelijk is.

11.2     Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

11.3     SYTO is, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan haar kant, niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van:

 • Schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege de wederpartij aan SYTO verstrekte gegevens;
 • Nalatigheid van werknemers van SYTO of van personen die door SYTO zijn gebruikt bij uitvoering van de overeenkomst.

11.4     SYTO is niet aansprakelijk voor:

 • Een (verkeerde) montage door derden en/of onjuiste toepassing en/of onjuiste verwerking van door SYTO geleverde goederen;
 • Het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen door de wederpartij;
 • Het oplopen van verwondingen tijdens montage of gebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van een door ons gebrekkig geleverd goed;
 • Het ontbreken en/of niet geschikt zijn van de benodigde voorzieningen.

11.5     SYTO zal gegevens, documenten, tekeningen en projecten die door de wederpartij worden verstrekt naar behoren opslaan. SYTO is uitsluitend tijdens het tenuitvoerleggen van de overeenkomst aansprakelijk voor het opslaan van de bovengenoemde gegevens. De wederpartij dient binnen 14 dagen na het tenuitvoerleggen van de overeenkomst om de bovengenoemde gegevens te vragen. SYTO is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de bovengenoemde gegevens (tenzij de schade het gevolg is van boos opzet) indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na het afronden van de overeenkomst een verzoek daartoe indient. Desalniettemin kan SYTO vergoeding vorderen van de schade die daarvan het gevolg is. SYTO is niet aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de bovengenoemde gegevens als gevolg van brand, diefstal, inbraak, enz.

Artikel 12: overmacht

12.1     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SYTO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SYTO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

12.2     Tot de omstandigheden bedoeld in lid 1 behoren mede: dreiging van oorlogsverklaring, rellen, civiele onrust, brand, overstromingen, stakingen, sit‑in protestacties, uitsluitingen, invoer‑ of uitvoerbeperkingen, overheidsmaatregelen, schade aan machines, onderbrekingen in de energievoorziening, storingen in het functioneren van de productiefaciliteit en het blokkeren van levering door toeleveranciers.

12.3     In geval van overmacht wordt de tenuitvoerlegging van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand het SYTO onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren.

12.4     Indien de overmachttoestand aan de zijde van SYTO langer dan één maand duurt, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van geleden schade.

Artikel 13: ontbinding

13        Indien de wederpartij aan één van zijn verplichtingen uit een met SYTO gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet alsmede ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surseance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij, is SYTO gerechtigd om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen SYTO en de wederpartij zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: geheimhouding en non-concurrentie

14        Het is de partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om gedurende en na afloop van de looptijd van de overeenkomst derden te voorzien van informatie betreffende de onderneming van een andere partij. Die informatie bestaat uit de volgende zaken: alle gegevens betreffende recepturen, modellen, tekeningen, schema's, processen, projecten, machines enz. en ook gegevens (gegevensreeksen) betreffende bedrijf, klanten en soort en inhoud van overeenkomsten. Deze verplichting is niet bindend indien deze gegevens voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden officieel bekend waren of op een andere wijze beschikbaar waren. In geval van schending van de bepalingen van dit artikel door een partij, dient deze voor elke schending een contractuele boete aan de wederpartij te betalen ten bedrage van 5.000,-- euro. De partijen kunnen eveneens een schadeloosstelling vorderen boven het bedrag van de vastgestelde contractuele boete.

14.2     Gedurende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en binnen 6 maanden na de tenuitvoerlegging ervan, mag de wederpartij niet rechtstreeks of indirect een arbeidscontract, een civielrechtelijk contract of zakelijke relatie met de werknemers van SYTO die aan tenuitvoerlegging van de order deelnemen sluiten. Dit verbod geldt eveneens voor personen die slechts voor de duur van het contract door SYTO worden ingehuurd. In geval van schending van een of meer bepalingen van dit artikel worden de contractuele boetes gesteld op een bedrag van 5.000,-- voor elke schending en 500,-- euro voor elke dag dat de uitvoering van werkzaamheden of de looptijd van een arbeidscontract, een civielrechtelijk contract of zakelijke relatie met voormalige werknemers van SYTO  voortduurt. SYTO kan eveneens een schadeloosstelling vorderen boven het bedrag van de vastgestelde contractuele boete.

Artikel 15: partiële nietigheid

15.1     Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

15.2     Partijen zullen alsdan voor de nietige- c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert.

Artikel 17: toepasselijk recht

17        Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtstelsel van toepassing op alle aangelegenheden deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

Artikel 18: geschillen

18        Geschillen, welke voortvloeien uit met SYTO gesloten overeenkomsten, worden beslecht door de Burgerlijke Rechter van de statutaire vestigingsplaats van betreffende SYTO         

Artikel 19: Vertalingen

19        Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in het Nederlands, Engels en Pools. In geval van verschillen in interpretatie geldt de Nederlandse versie.

Copyright 2021 SYTO International BV | Erasmusweg 11, 4104 AL Culemborg